Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STW CENTER SP. Z O.O.

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych to ważna kwestia, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych relacjach biznesowych. Szanujemy poufność Państwa danych osobowych i zawsze działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

1. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STW CENTER Sp. z o.o., KRS 000028026, z siedzibą w  Klaudynie ul. Estrady 5, 05-080 Izabelin. Z Administratorem danych można kontaktować się drogą pisemną na podany powyżej adres, jak również drogą telefoniczną pod numerem: 22 752 85 00, fax. 22 752 85 01 bądź drogą elektroniczną: . (dalej jako STW).
  Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie, w jaki STW Center Sp. z o.o. korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o użytkownikach naszych stron, a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.
 2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy STW Center Sp. z o.o., nie odnosi się natomiast do usług online oferowanych przez strony trzecie.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Zbieranie informacji

 1. STW będzie gromadził Państwa dane, w tym dane osobowe, w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. STW nie będzie traktował danych w sposób niezgodny z tymi celami. W razie konieczności zebrania danych dla realizacji określonego celu STW informuje o tym osobę zainteresowaną starając się przekazać pełną klauzulę informacyjną na temat przetwarzania danych w czasie lub – w miarę możliwości – przed zebraniem tych danych.
 2. STW zobowiązuje się zbierać jedynie te dane, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, STW podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych.
 3. Dane dostarczane przez Państwa:STW jest administratorem danych, w tym danych osobowych:
  – osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „KONTAKT”; w tym zakresie STW zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, email, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane przekazane przez Państwa w treści wiadomości; dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w wiadomości pytanie, rozpoznania zgłaszanej sprawy lub skontaktowania się z Państwem;
 4. Dane zbierane automatycznie:
  – ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania strony internetowej https://stwcenter.pl/, STW może zbierać także dane, w tym informacje o wykorzystywanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na naszą stronę, liczbie wizyt oraz czasie spędzonym na stronie internetowej STW oraz odwiedzanych konkretnych podstronach;
  – dane zebrane automatycznie nie są związane z danymi z innych źródeł; STW podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wskazane dane zbierane automatycznie nie identyfikowały osób fizycznych, tj. by nie miały one charakteru danych osobowych;
 5. STW zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnej weryfikacji danych zbieranych automatycznie oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań leżących w granicach prawa zmierzających do ustalenia źródła pochodzenia danych w uzasadnionych przypadkach – w szczególności w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystywania informacji bądź innych bezprawnych czynności.

3. Pliki cookies

 1. Witryna https://stwcenter.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez STW w celu optymalizacji działań.
 4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  – „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie:
  – właścicielem narzędzia „Google Analytics” jest Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;
  z zasady dane o zachowaniu użytkownika zbierane przez pliki cookie przesyłane są do serwera Google w USA i tam zapisywane; w przypadku uruchomienia anonimizacji IP w usługach online, Google pobierze Państwa skrócony adres IP w państwa członkowskich Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym; jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony;
  – w imieniu operatora usług online, Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z usług online, do opracowania raportów na temat tych czynności oraz w celu świadczenia innych usług dla operatora strony w związku z wykorzystywaniem usług online i działalności w Internecie;
  – adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google; można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce może to jednak utrudnić korzystanie z witryny lub niektórych jej funkcjonalności; ponadto, można zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i ich wykorzystanie przez Google poprzez ściągniecie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en);
  – szczegółowe informacje o warunkach korzystania i zasadach prywatności znajdują się pod adresem:  www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.com/policies/.
  Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna również na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

4. Ogólne zasady przetwarzania danych

 1. W zależności od rodzaju żądanej interakcji (np. konieczność nawiązania kontaktu zwrotnego w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego) Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim wspomagającym STW w spełnieniu tego żądania (np. obsługa informatyczna, hosting strony www). Ponadto STW może być zobowiązany do udostępnienia Państwa danych w celu spełnienia obowiązków prawnych, dochodzenia praw lub wyegzekwowania określonych obowiązków.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo prawo żądania:
  -dostępu do danych,
  -sprostowania danych,
  -usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  -ograniczenia przetwarzania danych,
  -w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy – prawo do przenoszenia danych, jeśli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  -w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez jej cofnięciem,
  -w przypadku danych przetwarzanych w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej bądź w związku z profilowaniem – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  -prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Danych Osobowych.

5. Kontakt

 1. Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych należy kierować:
  drogą pocztową na adres:
  STW CENTER SP. Z O.O.
  Klaudyn, ul. Estrady 5; 05-080 Izabelin
  bądź drogą elektroniczną na adres:
  .

6. Wyrażenie zgody na niniejszą Politykę prywatności

 1. Korzystanie z witryny https://stwcenter.pl/ oznacza zgodę na niniejsze warunki Polityki prywatności.

Kontakt z nami

STW Center Sp. z o.o., ul. Estrady 5, Klaudyn, 05-080 Izabelin k. Warszawy